بنوك الطاقة

Power Bank Hoco 40000Mah - 2 Usb Q.C3.0 (4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A) - 1 Usb-C Pd (5V-2.4A / 9V-2.22A / 12V-1.67A 20W)

Power Bank Hoco 40000Mah - 2 Usb Q.C3.0 (4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A) - 1 Usb-C Pd (5V-2.4A / 9V-2.22A / 12V-1.67A 20W) - Affichage Numérique Led - Torche Led
السعر د.ج.‏ 6٬500

Power Bank Hoco 40000Mah - 2 Usb Q.C3.0 (4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A) - 1 Usb-C Pd (5V-2.4A / 9V-2.22A / 12V-1.67A 20W)

Power Bank Hoco 40000Mah - 2 Usb Q.C3.0 (4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A) - 1 Usb-C Pd (5V-2.4A / 9V-2.22A / 12V-1.67A 20W) - Affichage Numérique Led - Torche Led

En stock  Not enough in stock

Power Bank Xiaomi Mi 3 Version De Charge Super Flash 50W 20000Mah 1 Usb-A 5V-3A - 9V-3A - 12V-2.25A - 20V-1.35A / 1 Usb-A 5V-3A

Power Bank Xiaomi Mi 3 Version De Charge Super Flash 50W 20000Mah 1 Usb-A 5V-3A - 9V-3A - 12V-2.25A - 20V-1.35A / 1 Usb-A 5V-3A / Usb-C 5V-3A - 9V-3A - 10V-5A - 12V-3A - 15V-3A - 20V-2A Pb2050zm
السعر د.ج.‏ 4٬300

Power Bank Xiaomi Mi 3 Version De Charge Super Flash 50W 20000Mah 1 Usb-A 5V-3A - 9V-3A - 12V-2.25A - 20V-1.35A / 1 Usb-A 5V-3A

Power Bank Xiaomi Mi 3 Version De Charge Super Flash 50W 20000Mah 1 Usb-A 5V-3A - 9V-3A - 12V-2.25A - 20V-1.35A / 1 Usb-A 5V-3A / Usb-C 5V-3A - 9V-3A - 10V-5A - 12V-3A - 15V-3A - 20V-2A Pb2050zm

En stock  Not enough in stock